ŻŁOBEK BEZ BARIER II”

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie realizuje projekt p.n. „ Żłobek bez barier II”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0061/18 w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Celem projektu jest wsparcie do 31.08.2020r 189 rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do lat 3 poprzez utworzenie 140 miejsc opieki nad dziećmi, w tym dla dzieci z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami ( min. 5 dzieci) w nowo powstałym żłobku przy ul. Zelwerowicza 2

w Lublinie.

Projekt przyczynia się do rozwiązania problemów grupy docelowej, którym sytuacja rodzinna wynikająca z konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, zwłaszcza z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, utrudnia aktywność zawodową.

Lista rezerwowa deklarujących chęć uczestnictwa w projekcie uzupełniana jest na bieżąco ze względu na ciągły charakter rekrutacji.

Dzięki projektowi:

– utworzono 140 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

– zakupiono wyposażenie do prowadzenia kreatywnych zajęć edukacyjnych

i socjalizujących dzieci

– wyposażono kuchnię, szatnie, jadalnie i bawialnie w niezbędne akcesoria, meble

i sprzęt

– zakupiono wyposażenie sal przeznaczonych do edukacji polisensorycznej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami

Czas realizacji projektu: 01.05.2018 r.-31.08.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 5 508 229,08 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 681 994,71 PLN

Kierownik projektu

AGNIESZKA JEZIÓRSKA

kontakt:

tel. 81 466 49 91 wew. 27

Adres biura projektu:

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

 

WordPress PopUp Plugin
error: Content is protected !!