ŻŁOBEK BEZ BARIER”

Miejski Zespół Żłobków realizuje projekt
Żłobek bez barier” nr projektu: RPLU.09.04.00-
06-0032/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia
zawodowego i prywatnego.
Celem głównym Projektu jest umożliwienie minimum 70 rodzicom bądź opiekunom
prawnym dzieci w wieku do lat 3, powrotu na rynek pracy po rocznym urlopie rodzicielskim
(49 osób) oraz skracającym urlop wychowawczy(21 osób), poprzez zapewnienie opieki w
żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami (max.10 osób).
Lista rezerwowa jest uzupełniana na bieżąco ze względu na ciągły charakter rekrutacji.
Dzięki projektowi :
– utworzono 70 miejsc opieki nad dziećmi,
-zakupiono wyposażenie bawialni do prowadzenia kreatywnych zajęć edukacyjnych i
socjalizujących dla dzieci,
-zakupiono wyposażenie kuchni, szatni, łazienek i jadalni,
-zakupiono wyposażenie sal przeznaczonych dla edukacji polisensorycznej, w tym
dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Czas realizacji projektu:
01.06.2018 – 31.08.2020 r.
Wartość projektu:
2 384 597,71 zł.
Dofinansowanie projektu z UE:
2 205 752,88 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !
Projekt jest realizowany z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.
KIEROWNIK PROJEKTU
mgr Iwona Skiba


Kontakt: MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE
tel. 81 4664991, e-mail:mzz@zlobki.lublin.eu
Adres Biura Projektu: ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

WordPress PopUp Plugin
error: Content is protected !!